W formie kursu okresowego

Szkolenie okresowe w formie kursu okresowego

Szkolenie okresowe w formie kursu okresowego składa się z 5 jednodniowych modułów trwających jednorazowo po 7 godzin.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. z pośród 5 istniejących modułów 3 są obowiązkowe natomiast pozostałe 2 do wyboru przez osobę uczestniczącą w szkoleniu.

DO SZKOLENIA OKRESOWEGO W FORMIE KURSU OKRESOWEGO   MOŻE PRZYSTĄPIĆ OSOBA, KTÓRA:

* przebywa na terenie RP co najmniej 185 dni w roku, ze względu na więzi osobiste lub zawodowe

* studiuje od co najmniej 6 miesięcy na terenie RP i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt,

* wykonująca przewóz drogowy na rzecz podmiotu mającego siedzibę w na terytorium RP

 

Szkolenie okresowe w formie kursu okresowego zakończone jest otrzymaniem przez osobę szkoloną świadectwa kwalifikacji zawodowej, potwierdzającej ukończenie szkolenia okresowego.

W przypadku, gdy kursant deklaruje uczestnictwo w szkoleniu w formie kursu okresowego a następnie uczestniczy tylko w pierwszym module, wówczas wydawane jest zaświadczenie potwierdzające  uczestnictwo w pierwszym module. W tym przypadku  kursant, może kontynuować kurs w formie cyklu zajęć. Dopiero ukończenie wszystkich modułów zajęć i przedstawienie wszystkich zaświadczeń upoważnia do uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej .