Kurs na instruktora nauki jazdy

Kurs na instruktora nauki jazdy przeznaczony jest dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia instruktorskie określonej kategorii.

W ramach kursu realizowane są zajęcia z zakresu:

  • psychologii,
  • metodyki nauczania,
  • techniki kierowania i obsługi pojazdu,
  • bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • zasad prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców

Absolwent kursu w zakresie objętym nauczaniem praktycznym zdobędzie umiejętności:

– wykonywania czynności kontrolno-obsługowych , przed rozpoczęciem szkolenia

– wykonywania manewrów przewidzianych programem nauczania oraz obowiązującymi przepisami

– nienagannej techniki jazdy samochodem szkoleniowym

– stosowania odpowiednich metod nauczania oraz wykorzystywania odpowiednich metod dydaktycznych na kursach prawa jazdy

– oceny stanu wiedzy kandydata na kierowcę, oraz dokonania charakterystyki jego portretu psychologicznego

– praktycznego stosowania przepisów ruchu drogowego, zasad i technik kierowania pojazdem

Wymagania oraz potrzebne dokumenty przed rozpoczęciem kursu:

1) wykształcenie podstawowe – kserokopia dokumentu ukończonej szkoły
2) posiadanie prawa jazdy danej kategorii min. 2 lata – kserokopia dokumentu
3) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
4) orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem
5) informację z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającą niekaralność za:

 przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

 przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

 przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

 prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

 przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowia,

 przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

PROGRAM SZKOLENIA

1. PSYCHOLOGIA – 10 godz

2. METODYKA NAUCZANIA – 50 godz

3. PRAWO O RUCHU DROGOWYM – 30 godz

4. TECHNIKA KIEROWANIA I OBSŁUGA POJAZDU – 18 godz

5. BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO – 10 godz

6. ZASADY PROWADZENIA OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW – 6 godz

7. PRAKTYKA INSTRUKTORSKA  DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII

 

KADRA DYDAKTYCZNA:

Kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców z wieloletnim doświadczeniem
Egzaminator w zakresie prawa jazdy kat. A, B, B+E,C,C+E,D,D+E,T
Psycholog transportu

Cena obejmuje:

-Część  teoretyczną
-Część  praktyczną
-Egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny

-Komplet materiałów szkoleniowych

Czas trwania kursu
ok. 2,5 miesiąca. Zajęcia teoretyczne odbywają w naszej placówce przy ul. Czarnowiejskiej 13/9 w trybie zaocznym piątek od 18.00-21.00, soboty i niedziele od 9.00 do 16.00 przez ok. 7 weekendów z rzędu prowadzona jest część teoretyczna, część praktyczna ustalana jest już indywidualnie!

PODANIE NA KURS – PODANIENAWARSZTATYINSTRUKTORSKIE