Diagnosta samochodowy

Diagnosta samochodowy, to szkolenie skierowane do osób, które chcą podjąć pracę w stacji kontroli pojazdów.

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, dopuszcza możliwość wykonywania zawodu diagnosty przez osoby, które spełniają minimum jeden z poniższych warunków:

 • posiada co najmniej średnie wykształcenie
 • posiada 2 – letnią praktykę zawodową w dziedzinie związanej z motoryzacją, z wyłączeniem osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej
 • posiada prawo jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C
 • nie była karana wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne
 • posiada certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego, wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji
 • została wpisana na listę rzeczoznawców samochodowych

Szkolenie składa się z 5 części:

 1. dotyczy przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska
 2. szkolenie specjalistyczne w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h
 3. szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych
 4. szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem
 5. szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych- związanych z badaniem pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jeden sztuk rocznie, pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile wymagają specjalistycznego badania oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, pojazdów marki „SAM” co do zgodności z warunkami technicznymi.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu państwowego, który obejmuje:
część teoretyczną, która składa się z:

 • trzydziestu pytań zawierających tematykę pierwszej części szkolenia w formie testu jednokrotnego wyboru
 • pięciu pytań dla każdej z pozostałych czterech części szkolenia specjalistycznego w formie testu jednokrotnego wyboru
 • jednego pytania opisowego obejmującego swoim zakresem program szkolenia

część praktyczną, polegającą na przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu, wydaniu oceny z zakresu stanu technicznego badania pojazdu i wypełnianiu dokumentów stosowanych przy tych badaniach

Warunkiem dopuszczenia do części praktycznej egzaminu kwalifikacyjnego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej jeżeli od dnia uzyskania tego wyniku nie upłynął okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Oferta specjalna – dla osób, które chcą udoskonalić swoje umiejętności tuż przed egzaminem państwowym!

Zapraszamy na kurs dokształcający, który odbywa się w weekend poprzedzający egzamin państwowy. Dzięki nam, będą mogli Państwo przypomnieć sobie i utrwalić materiał niezbędny do zdania egzaminu. A wszystko pod okiem fachowca!

Starosta wydaje uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli osoba ubiegająca się o jego wydanie posiada wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, odbyła wymagane szkolenia oraz zdała egzamin kwalifikacyjny przed komisją powołaną przez dyrektora Transportu Dozoru Technicznego.

Przez wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, rozumie się:

1) wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo

2) średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo

3) wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo

4) średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

 

Formularz zgłoszenia na kurs – POBIERZ