Certyfikat kompetencji zawodowych

Certyfikat kompetencji zawodowych to szkolenie, przeznaczone dla osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą w transporcie drogowym. Dokument ten jest konieczny, by uzyskać niezbędne zezwolenia i licencje na wykonywanie krajowego oraz międzynarodowego zarobkowego transportu drogowego osób bądź rzeczy.

Plan szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu:

  • prawa cywilnego, w szczególności zagadnienia związane z:

– rodzajami umów zawieranych najczęściej w transporcie drogowym oraz wynikające z nich prawa i obowiązki;

– nabyciem umiejętności negocjacji prawnie wiążących umów transportowych, w szczególności w odniesieniu do warunków przewozu;

– nabyciem umiejętności rozpatrywania roszczenia zleceniodawcy, dotyczącego odszkodowań z tytułu poniesionych strat lub uszkodzenia rzeczy podczas transportu lub z tytułu opóźnienia w dostawie oraz rozumienie, w jaki sposób, takie roszczenie wpływają na jego odpowiedzialność umowną;

– uregulowaniami i obowiązkami wynikającymi z Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR);

– nabyciem umiejętności rozpatrywania roszczenia zleceniodawcy dotyczącego odszkodowań z tytułu obrażeń poniesionych przez pasażerów bądź z tytułu uszkodzenia bagażu.

  • prawa handlowego, w szczególności związane z:

– warunkami i formalnościami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem branży transportowej, w tym również konsekwencje ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa;

– poznaniem różnych form spółek handlowych.

  • prawa socjalnego, w szczególności związane z:

– poznaniem roli i funkcji różnych instytucji społecznych związanych z transportem drogowym;

– obowiązkami pracodawców w zakresie ubezpieczenia społecznego pracowników;

– przepisami regulującymi umowy o pracę;

– przepisami dotyczącymi czasu prowadzenia pojazdu, czasu odpoczynku i czasu pracy oraz przepisów regulujących wymagania dotyczące posiadanych uprawnień kierowców.

  • prawa podatkowego, a w szczególności związane z:

– podatkiem od wartości dodanej (VAT) od usług transportowych;

– podatkiem od pojazdów silnikowych;

– podatkiem od niektórych pojazdów użytkowanych w drogowym transporcie rzeczy, opłat drogowych i opłat za korzystanie z infrastruktury;

– w zakresie podatku dochodowego.

  • działalności gospodarczej i zarządzania finansami przedsiębiorstwa, w szczególności związane z:

– przepisami związanymi ze środkami płatniczymi i sposobami płatności;

– różnymi formami udzielanych kredytów wraz z wynikającymi z nich opłat i obowiązków;

– nabyciem wiedzy na temat bilansu, jak się go sporządzić i jak odczytać;

– nabyciem umiejętności odczytywania oraz interpretowania rachunku zysku i strat;

– nabyciem umiejętności oceniania rentowności przedsiębiorstwa i jego sytuacji finansowej oraz opracowywania budżetu;

– poznaniem elementów składających się na koszty przedsiębiorstwa;

– nabyciem umiejętności sporządzania schematu organizacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie;

– poznaniem zasad marketingu, reklamy i public relations;

– poznaniem różnych form ubezpieczeń dotyczących transportu drogowego;

– poznaniem oprogramowania do elektronicznego przesyłania danych w transporcie drogowym;

– nabyciem wiedzy koniecznej do fakturowania usług;

– poznaniem różnych kategorii pomocniczej działalności transportowej, ich role i funkcje;

– nabyciem umiejętności stosowania przepisów dotyczących opłat za przejazd i cenników.

  •  informacji o dostępie do rynku, w szczególności związane z:

– poznaniem przepisów regulujących zarobkowy transport drogowy, najem pojazdów przemysłowych i podwykonawstwo oraz przepisów dotyczących zakładania przedsiębiorstwa transportu drogowego;

– poznaniem dokumentacji wymaganej do świadczenia usług transportu drogowego oraz przepisów dotyczących organizacji rynku usług drogowego transportu rzeczy oraz osób.

  • norm technicznych i technicznych aspektów działalności,  w szczególności związane z:

– przepisami dotyczącymi masy i wymiarów pojazdów w państwach członkowskich oraz procedury dotyczącej wyjątków;

– nabyciem umiejętności dokonywania doboru pojazdów i ich elementów;

– formalnościami związanymi z homologacją typu, rejestracją oraz przeglądem technicznym tych pojazdów;

– poznaniem różnych typów urządzeń do transportu i rozładunku;

– technikami transportu kombinowanego piggyback oraz techniki przeładunku poziomego;

– realizacją procedur związanych z przepisami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych i odpadów;

– realizacją procedur w celu spełnienia wymogów przewidzianych w przepisach dotyczących przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych;

– realizacją procedur w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów o transporcie żywych zwierząt.

  • bezpieczeństwa drogowego, w szczególności związane z:

– kwalifikacjami, jakimi muszą dysponować kierowcy pracujący w transporcie drogowym;

– nabyciem umiejętności koniecznego działania, w celu zagwarantowania, że kierowcy przestrzegają przepisów ruchu drogowego, zakazów i ograniczeń obowiązujących na terenie różnych państw członkowskich;

– ze sporządzaniem instrukcji dla kierowców w celu kontrolowania przestrzegania przez nich wymogów bezpieczeństwa w zakresie stanu technicznego pojazdów, ich wyposażenia oraz ładunku, a także w zakresie środków zapobiegawczych;

– nabyciem umiejętności ustanawiania procedur stosowanych w razie wypadku oraz wdrażania odpowiednich procedur w celu zapobiegania powtarzaniu się wypadków lub poważnych wykroczeń drogowych;

– realizacją procedur dotyczących bezpiecznego mocowania towarów.

 

Po ukończeniu kursu przygotowującego, kandydaci przystępują do egzaminu państwowego organizowanego przez Instytut Transportu Drogowego.

  • Opłata za egzamin wynosi 500 zł
  • Opłata za wydanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych – 300 zł

Formularz zapisu na kurs CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH – POBIERZ