Kurs dokształcający początkowy

Kurs dokształcający początkowy pozwala na zdobycie uprawnień do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas. Czas trwania szkolenia to co najmniej 24 godziny lekcyjne.

Podstawowa część kursu obejmuje:

 • wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
 • główne rodzaje zagrożeń,
 • działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń,
 • ochronę towarów niebezpiecznych przed działaniami osób trzecich,
 • obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych,
 • czynności podejmowane przez kierowcę po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu gaśniczego i środków ochrony indywidualnej,
 • postępowanie kierowcy w czasie przejazdu przez tunele, w szczególności w przypadku pożaru,
 • środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych,
 • zakazy ładowania razem różnych towarów do tego samego pojazdu lub kontenera,
 • manipulowanie i układanie sztuk przesyłki,
 • oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych,
 • przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów,
 • informacje na temat realizacji transportu kombinowanego,
 • informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej,
 • informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów;

Część specjalistyczna dotyczy przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach, w wymiarze co najmniej 16 godzin lekcyjnych, obejmuje:

 •  zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku,
 • szczególne wymagania dotyczące pojazdów,
 • ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern,
 • dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczenia, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych.

Część specjalistyczna w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – materiały i przedmioty wybuchowe, w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych, obejmuje:

 • specyficzne zagrożenia stwarzane przez materiały i przedmioty wybuchowe, w tym wyroby pirotechniczne,
 • zakazy pakowania i ładowania razem różnych materiałów i przedmiotów klasy 1.

Część specjalistyczna w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – materiały promieniotwórcze, w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych, obejmuje:

 • specyficzne zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym,
 • wymagania szczególne dotyczące pakowania, manipulowania, ładowania razem i układania materiałów promieniotwórczych,
 • szczególne środki bezpieczeństwa, które powinny być podjęte w razie wypadku z materiałem promieniotwórczym.

Kurs kończy się pisemnym egzaminem w formie testu, składającego się z następujących elementów:

 • kurs podstawowy – 30 pytań – czas trwania 90 min,
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – 18 pytań – czas trwania – 60 min,
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – 15 pytań – czas trwania – 45 min,
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – 15 pytań – czas trwania 45 min.

Każdy z egzaminów uważa się z zdany w przypadku udzielenia przez egzaminowanego co najmniej 2/3 poprawnych odpowiedzi .

W przypadku niezdania egzaminu, zainteresowanemu przysługuje prawo do jednego egzaminu poprawkowego, w terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia kursu.

Prowadzenie kursu dokształcającego początkowego i doskonalącego łącznie z jednym lub więcej niż jednym kursów specjalistycznych , może przy tym odbywać się wformie kursu zintegrowanego dla wszystkich klas.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY –POBIERZ
KARTA KIEROWCY – POBIERZ