ADR

ADR, to kurs zawodowy dla kierowców, zajmujących się zawodowo transportem drogowym materiałów niebezpiecznych oraz osób.

Szkolenie ADR realizowane jest w dwóch wariantach:

 • kurs dokształcający początkowy – dla kierowców, którzy po raz pierwszy przystępują do szkolenia ADR; Warunkiem przystąpienia do kursu jest ukończenie 21 lat oraz posiadanie prawo jazdy kategorii B, C lub C + E
 • kurs dokształcający doskonalący – dla kierowców, którzy posiadają już uprawnienia ADR; kurs doskonalący pozwala na przedłużenie posiadanych uprawnień o kolejne 5 lat; warunkiem przystąpienia do szkolenia jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia ADR.

Szkolenie obejmuje zagadnienia, z zakresu:

 • podstawowych aktów prawnych międzynarodowych oraz krajowych, które regulują problematykę przewozu materiałów niebezpiecznych
 • klasyfikacji towarów niebezpiecznych
 • wymogów, jakie stawiane są kierowcy przewożącemu towary niebezpieczne
 • odpowiedniego wyposażenia pojazdu
 • głównych rodzajów zagrożeń, a także sposobów przeciwdziałania im
 • obowiązków przewoźnika bądź kierowcy, nadawcy oraz odbiorcy w zakresie ADR
 • wymaganych dokumentów w transporcie towarów niebezpiecznych
 • podstawowych środków ostrożności, obowiązujących podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych
 • działań zapobiegawczych oraz środków bezpieczeństwa odpowiednich dla różnych rodzajów zagrożeń
 • zabezpieczania miejsca wypadku, a także środków bezpieczeństwa, odpowiednich dla różnych rodzajów zagrożeń
 • zabezpieczania miejsca wypadku oraz udzielania pierwszej pomocy
 • ochrony towarów przed osobami trzecimi
 • odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej oraz karnej, za naruszenie przepisów o transporcie towarów niebezpiecznych