Kodeks etyczny

KODEKS ETYCZNY INSTRUKTORA NAUKI JAZDY

OI w ITS, WARSZAWA 2004

 

ZASADY OGÓLNE

1. Instruktora nauki jazdy obowiązują ogólnie przyjęte zasady etyczne. Jest on odpowiedzialny za życie i zdrowie kursantów i innych uczestników ruchu, bezwzględne przestrzeganie przepisów prawa o ruchu drogowym, poszanowanie godności osobistej kursantów, dbałość o środowisko naturalne. Zasady zawarte w kodeksie etycznym instruktora nauki jazdy obowiązują go zarówno w działalności gospodarczej, jak i w życiu prywatnym.

2. Instruktor nauki jazdy nie może żądać od kursantów ani współpracowników zachowań sprzecznych tak z ogólnie przyjętymi zasadami, jak i zasadami określonymi w kodeksie etycznym instruktora nauki jazdy.

3. Instruktor nauki jazdy powinien stale poszerzać i doskonalić swoją wiedzę i umiejętności.

4. Instruktor nauki jazdy nie powinien podejmować się wykonywania czynności z zakresu praktyki zawodowej, które wykraczałyby poza jego wiedzę i kompetencje zawodowe.

5. Instruktor nauki jazdy potępia negatywne zajawiska ( korupcję, zaniżanie cen, nieodpowiednią jakoś usług) występuje w szkoleniu kierowców i przeciwdziała im.

6. Instruktor nauki jazdy jest odpowiedzialny za rozwój swojego ośrodka szkolenia. Dba o wizerunek ośrodka szkolenia kierowców, w którym jest zatrudniony . Jest lojalny wobec pracodawcy i współpracowników. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej.

7. Instruktor nauki jazdy nie działa na szkodę innego instruktora nauki jazdy ani ośrodka szkolenia kierowców.

8. Instruktor nauki jazdy czynnie uczestniczy w działalności stowarzyszeń, organizacji itp., których celem jest nobilitacja zawodu, poprawa jakości szkolenia oraz bezpieczeństwa drogowego.

 

POWINNOŚCI INSTRUKTORA NAUKI JAZDY WOBEC KURSANTÓW

1. Instruktor nauki jazdy w swojej pracy przede wszystkim kieruje się dobrem kursanta.

2. Stosunek instruktora nauki jazdy do kursantów obejmuje:

* otwartość i umiejętność nawiązywania kontaktów

* kompetencja zawodowa

* umiejętność indywidualnego podejścia do kursanta

* poszanowanie godności ludzkiej

* równe traktowanie mężczyzn i kobiet

* tolerancja

* empatia

* partnerstwo i podmiotowy stosunek do uczniów

* życzliwość

* dyscyplina

* sprawiedliwa i obiektywna ocena pracy i postaw kursanta

* kultura, przejawiająca sie m.in. kontrolowaniem własnych emocji, używaniem poprawnego języka polskiego, dbałością o wygląd zewnętrzny i estetykę pomieszczeń oraz czystość pojazdu szkoleniowego, zachowaniem odpowiedniego dystansu fizycznego wobec kursanta.

3. Instruktor nauki jazdy powinien być autorytetem dla kursantów. Autorytet instruktora powinien wynikać z jego cnót moralnych, mistrzostwa pedagogicznego, wiedzy i kultury umysłowej oraz kultury osobistej.

 

POWINNOŚCI INSTRUKTORA NAUKI JAZDY WOBEC WŁASNEJ GRUPY ZAWODOWEJ

1.Instruktor nauki jazdy solidaryzuje się ze swoją grupą zawodową. Poczuwa się do współodpowiedzialności oraz identyfikuje się z poglądami głoszonymi przez stowarzyszenia, organizacje itp., zrzeszające instruktorów nauki jazdy, jeśli nie są sprzeczne z ogólnie obowiązującymi zasadami etycznymi o zasadami określonymi w kodeksie.

2. Instruktor nauki jazdy identyfikuje się z własną grupą zawodową, eksponuje dyplomy,certyfikaty, odznaki.

3. Instruktor nauki jazdy współdziała ze swoimi współpracownikami. Służy radą i pomocą młodszym kolegą.

4. W miarę swoich możliwości instruktor przeciwdziała szkodliwemu dla zawodu egoizmowi. Propaguje i utrwala rzetelności i sumienność zawodową.

 

POWINNOŚCI INSTRUKTORA NAUKI JAZDY WOBEC SPOŁECZEŃSTWA

1. Instruktor nauki jazdy przejawia szacunek dla innych ludzi troszczy się o mienie społeczne.

2. W stosunkach międzyludzkich instruktora cechuje odpowiedni poziom kultury osobistej.

3. Instruktor nauki jazdy wspiera inicjatywy społeczne na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego

4. Instruktor nauki jazdy wykazuje zainteresowanie sprawami regionu i lokalnego społeczeństwa.